راز پیروزی

 

کجایند اهل حقوق بشر

که دنیا شده غرق در ظلم و شر

کجایند آن خادمان حرم

که شد قدس و غزه لبالب ز غم

الا قوم گم گشته خود را بیاب

به هوش آی و از دیده بفکن نقاب

غم و درد و زاریت دانی که چیست

ویا فتح و پیروزی ات دست کیست؟

خوش آنان که این راز بشناختند

سوی اهرمن ناگهان تاختند

شما را که از مرگ بیمی نبود،

در فتح را حق به روتان گشود

بود رازتان فهم کرب و بلا

که فتح است و نصرت از آن شما

ببینید فتح و ظفر در حماس

ظفر یافت بر کفر آخر حماس

جواد عسکری

/ 0 نظر / 15 بازدید